Credit ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru I.M.M.”

PUBLIC

Susținerea ÎMM pentru crearea și păstrarea locurilor de muncă viabile a Proiectului ”COVID-19 Răspuns de Urgență și Suport pentru Î.M.M.”

Beneficiarii 

Întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii, inclusiv cele care desfășoară activități de artizanat sau întreprinderi mici de familie încadrate în activitatea economică afectate de criza pandemică.

    Termen maxim

 • Până la 6 ani, inclusiv perioada de grație de până la 2 ani pentru proiecte investiționale;
 • Până la 4 ani, inclusiv perioada de grație de până la 12 luni pentru capital circulant.

            Valuta

EUR,  echivalent MDL

            Suma

Maximum echivalentul a 600 000 EUR pentru proiecte investiționale;

Maximum echivalentul a 300 000 EUR  pentru finanțarea capitalului circulant.

 

Un beneficiar poate contracta credite pentru mai multe sub-proiecte, suma cumulativă a cărora nu va depăși echivalentul a 2.0 milioane EUR.

       Rata dobânzii

Rata dobînzii este flotantă și aplicată la porțiunea de 90% din suma creditului:

 • MDL –  9.60% – 10.10%*;
 • EUR – 7.29% – 8.04%* (se calculează în baza ratelor de referință ale Ministerul Finanțelor/DLC (încluzând ratele Libor pentru USD și EURIBOR pentru EUR pentru 6 luni) plus Marja Băncii).

Pentru porțiunea de 10% din suma creditului rata dobînzii este 0%.

 

* Rata dobânzii finale se stabileștre pentru fiecare proiect aprobat din contul resurselor organismelor Internaționale. Pentru creditele în MDL, rata dobînzii se va modifica și odată cu modificarea ratei de bază anunțată de BNM.

Cheltuieli eligibile

 • Costuri de cercetări sau studii (tehnice, economice, comerciale, de inginerie), precum și costurile de supaveghere tehnică a proiectului. Aceste costuri nu vor depăși 5% din costul total al proiectului;
 • Costul de procurare a pămîntului legat direct cu un proiect, la prețul de achiziționare, dacă acesta nu va fi donat sau dăruit;
 • Construirea/renavarea/modernizarea sau procurarea clădirii legate direct de proiect;
 • Instalarea infrastructurii de bază, cum ar fi de canalizare și apă, electricitate și rețele de telecomunicare, a deșeurilor și tratarea apei, drumuri, etc.;
 • Procurarea de materiale, echipamente și mașini, precum și costuri legate de instruirea angajaților;
 • Costurile neprevăzute, care nu pot fi amînate (tehnice sau/și creșterea prețului);
 • Costurile legate de instruirea profesională/vocațională și de informare publică pot fi eligibile, ținînd cont de obiectivele în cadrul Proiectului;
 •  Taxele TVA nedeductibile și nerambursabile și alte costuri legate de taxe;

    Activităţi eligibile

Toate proiectele cu scopul promovării creării și păstrării locurilor de muncă viabile permanente și/sau de sezon.

Este posibil finanțarea retroactivă a cheltuielilor eligibile.

Activităţi neeligibile

 

 

 

 

 

 

 • Investițiiîn energie regenerabilă, sănătate (clinici, spitale), educație (scoli, universități ș.a.), care vor fi finanțate din alte fonduri speciale;
 • Costurile financiare ale investițiilor nu pot fi incluse în costul estimativ al Sub-proiectelor (refinanțarea datoriilor, inclusiv a creditelor altor bănci, achitarea dobânzilor, achiziționarea de cote părți în capitalul sau în proprietatea întreprinderilor, taxe);
 • Costurile de personal (plăți salariale ale angajaților, adaosuri și alte remunerări și beneficii, plata dividendelor, pensiilor ș.a.);
 • Achiziții a mărfurilor și serviciilor de consum;
 • Procurarea și/sau renovarea bunurilor imobiliare pentru revânzare, sau de a le acorda în arendă părților terțe, cu excepția celor care fac parte din același grup de companii;
 • Sub-împrumuturi în numerar;
 • Sub-proiecte și activități care nu corespund cerințelor de protecție a mediului înconjurător și a securității de sănătate a personalului;
 • Alte cheltuieli și/sau activități care pot fi considerate neeligibile pentru finanțare conform politicilor Băncii Consiliului Europei pentru Dezvoltare de finanțare sau a legislației UE în măsura implementării acestora în Republica Moldova.

Contribuția beneficiarului

Nu sunt cerințe

Avantajele Proiectului

Susținerea ÎMMare menirea de a le ajuta să depășească impactul negativ legat de perioada de suspendare a activității acestora, astfel menținînd locurile de muncă ale angajaților, menținînd activitatea lor continuă și după criză și contribuind la recuperarea economică a țării. Datorită faptulu că porțiunea de 10% din valoarea creditului se acordă cu rata dobînzii zero, rezultă o rată a dobînzii mai mică calculată la valoarea de 100% credit acordat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 - Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 - Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853
 • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734

 

 

Data actualizării: 25.08.2023