Noutățile băncii
AVIZ
04.08.2020
     Pe data de 28.07.2020 a avut loc Adunarea generală ordinară  anuală a acţionarilor B.C. „COMERŢANK”S.A.
     La AGA de către acţionari au fost  aprobate dările de seamă pentru anul 2019  a organului de conducere al băncii, raportul societății de audit «BDO Audit&Consulting»S.R.L., precum şi Raportul anual privind rezultatele activităţii BC „COMERŢBANK”SA, cu care publicul poate lua cunoştinţă la sediul băncii şi subdiviziunilor sale.  
     Acţionarii băncii au hotărât de a repartiza 5 % din profitul net obţinut în anul 2019  pentru majorarea capitalului de rezervă, examinarea chestiunii privind repartizarea restului profitului obținut în anul 2019, fiind amânată pentru examinare în cadrul unei adunări ce se va ține după data de 30.09.2020. AGA  a aprobat normativele de repartizare a profitului net ce va fi obținut de B.C. „COMERŢBANK”S.A. în anul 2020.
     Conform hotărârii primite de Adunarea generală «BDO Audit&Consulting»S.R.L. va realiza auditul ordinar  al B.C. „COMERŢBANK”S.A. în anul 2020.
     La Adunarea generală s-au aprobat modificări în Statutul B.C. „COMERŢBANK”S.A., Regulamentul Adunării generale a acţionarilor B.C. „COMERŢBANK”S.A. în redacție nouă şi Regulamentul Consiliului B.C. „COMERŢBANK”S.A. în redacție nouă.
În cadrul AGA s-a ales un membru în Consiliul B.C. „COMERŢBANK”S.A., precum și a fost aprobată remunerarea  membrilor consiliului pentru activitatea exercitată.
 
             Comitetul de conducere B.C. „COMERŢBANK”S.A.