Noutățile băncii
AVIZ
12.04.2021

DEZVALUIREA INFORMAȚIILOR
stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor B.C. ”COMERȚBANK”S.A. din 23 aprilie 2021
Republica Moldova, mun. Chișinău

A. Informaţia despre ţinerea adunării generale a acţionarilor, dezvăluită public conform art.53 alin.(1) din Legea nr. 1134/1997

Acţionarilor B.C. ”COMERŢBANK” S.A.

AVIZ

Prin prezentul Banca Comercială ”COMERŢBANK” S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Independenței 1/1,  vă informează că Consiliul B.C. "COMERŢBANK" S.A. a convocat Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A., care se va ține în formă mixtă, după cum urmează: 
Data și ora adunării generale: 23 aprilie 2021, ora 12:00
Locul ţinerii  adunării generale: B.C. ”COMERŢBANK” S.A., Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în anul 2020.  
2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2020.
3. Cu privire la Raportul societăţii de audit pentru anul 2020.
4. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2021 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor, şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2021.
6. Cu privire la alegerea rezervei Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și remunerația Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A.
7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2021-2022.
8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C. ”COMERŢBANK” S.A.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acţionarilor B.C. ”COMERŢBANK” S.A. din 23.04.2021 va fi întocmită la data de 18 martie 2021.

Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 12 aprilie 2021 (luni – vineri) între orele 14:00-17:00 pe adresa B.C. ”COMERŢBANK” S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21. Informaţiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web www.comertbank.md.
Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 23 aprilie 2021, începând cu orele 11:15 şi până la 11:50,  la sediul B.C. ”COMERŢBANK” S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 34.
Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea. Acționarii pot informa societatea privind reprezentanții desemnați și împuternicirile lor prin remiterea informației respective la adresa sediului  B.C. ”COMERŢBANK” S.A. sau adresele electronice: secretary@comertbank.md, cmovila@comertbank.md. 
Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și hotărârile primite de AGA din 23.04.2021, în modul stabilit de actele normative în vigoare.

B. Numărul total de acţiuni cu drept de vot la data convocării, inclusiv totalul pentru fiecare clasă de acţiuni separate, în cazul în care capitalul societăţii este împărţit în două sau mai multe clase de acţiuni.

294 000 acțiuni simple ordinare.

C. Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor conform prevederilor alin.(2) şi (5) din art. 55 din Legea nr. 1134/1997, cu excepţia celor menţionate la alin.(2) lit.a) din art. 55 din Legea nr. 1134/1997.

a) raportul financiar anual al societăţii, cu toate anexele, înregistrat la organul financiar corespunzător.

https://comertbank.md/information_disclosure/activity.php

b) propunerile pentru modificarea şi completarea statutului societăţii sau proiectul statutului în redacţie nouă, precum şi proiectele altor documente ce urmează a fi aprobate de adunarea general.

Se propune ajustarea statutului cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova privind subdiviziunile teritoriale ale persoanelor juridice. Alte modificări de context.

c) datele despre proporţiile şi preţurile medii ale tranzacţiilor efectuate cu valorile mobiliare ale societăţii pe fiecare lună a anului gestionar.
Nu au avut loc tranzacții cu valorile mobiliare ale societății pentru determinarea prețului mediu al unei acțiuni.

Celelalte informații vor fi dezvăluite în modul stabilit de legislația din domeniul activității bancare.

D. Proiectul de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al organului executiv al societăţii pentru fiecare punct din ordinea de zi a adunării generale

1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în anul 2020.  
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării aprobarea Dării de seamă financiară anuală a B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și Raportului anual privind activitatea B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în anul 2020
2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2020.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării aprobarea Raportului Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2020.
3. Cu privire la Raportul societăţii de audit pentru anul 2020.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a lua act de Raportul societăţii de audit “BDO Audit & Consulting” S.R.L. pentru anul 2020.
4. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2021 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a confirma “BDO Audit & Consulting” S.R.L. pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2021 şi de a stabili cuantumul retribuţiei serviciilor ei.
5. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor, şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C. "COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2021.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a distribui profitul anului 2020 în sumă de 13 089 560,0 MDL prin defalcări pentru formarea capitalului de rezervă (5%). Examinarea chestiunii privind distribuirea restului profitului se va face prin prisma hotărârii CE al BNM nr. 268 din 03.12.2020.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a hotărî privind normativele de repartizare a profitului din anul 2021, având în vedere necesitatea de repartizare a 5 % din acesta la formarea capitalului de rezervă. 
6. Cu privire la alegerea rezervei Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și remunerația Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării formarea rezervei consiliului din 1 persoană. 
7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2021-2022.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a hotărî ținerea în perioada 2021-2022 a adunărilor generale prin mijloace electronice. 
8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C. ”COMERŢBANK” S.A.
Conform proiectului de hotărâre se propune adunării de a aproba modificări la Statutul B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și Regulamentul Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A.

E. Modelul buletinului de vot.

Nu se va utiliza în cadrul adunării generale a acționarilor.

F. Proiectele/propunerile de hotărâre pe chestiunile incluse în ordinea de zi, prezentate de acţionari în perioada de la convocare până la data desfăşurării adunării generale a acţionarilor.

Nu au fost prezentate de acționari proiecte de hotărâri privind chestiunile ordinii de zi.

B.C. ”COMERŢBANK”S.A.
Președintele Comitetului de conducere
S. Cartașov
12 aprilie 2021.