Noutățile băncii
Acţionarilor B.C. ”COMERŢBANK” S.A.
30.03.2022

   Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Independenței 1/1,  vă informează că Consiliul B.C. "COMERŢBANK" S.A. a convocat Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A., care se va ține cu prezența acționarilor, după cum urmează: 
Data și ora adunării generale: 28 aprilie 2022, ora 12:00  
Locul ținerii  adunării generale: Federația Rusă, or. Moscova, str. Moldavskaya 5. 

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2021.  
  2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2021.
  3. Cu privire la Raportul societăţii de audit pentru anul 2021.
  4. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
  5. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor, şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2022.
  6. Cu privire la remunerația Consiliului B.C.„COMERŢBANK” S.A.
  7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2022-2023.
  8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A.

   Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acţionarilor va fi întocmită la data de 22 martie 2022.
Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 11 aprilie 2022 (luni – vineri) între orele 14:00-17:00 pe adresa Federația Rusă, or. Moscova, str. Moldavskaya 5 și B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 21. Informaţiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web www.comertbank.md.
Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 28 aprilie 2022, începând cu orele 11:30 şi până la 11:50 la adresa Federația Rusă, or. Moscova, str. Moldavskaya 5. 
   Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea. Acționarii pot informa societatea privind reprezentanții desemnați și împuternicirile lor prin remiterea informației respective la adresa sediului  B.C. „COMERŢBANK”S.A. sau adresele electronice: secretary@comertbank.mdcmovila@comertbank.md
   Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și hotărârile primite de AGA, în modul stabilit de actele normative în vigoare.