Noutățile băncii
Acţionarilor B.C. „COMERŢBANK” S.A.
20.03.2023

AVIZ

Prin prezentul Banca Comercială „COMERŢBANK”S.A., cu sediul Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1,  vă informează că Consiliul B.C. "COMERŢBANK" S.A. a convocat Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. "COMERŢBANK" S.A., care se va ține cu prezența acționarilor, după cum urmează:

Data și ora adunării generale: 27 aprilie 2023, ora 11.00  (ora locală Viena, Republica Austria)

Locul ţinerii adunării generale: Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, Austria, ACF Corporate Finance Consulting AG.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2022. 

2. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2022.

3. Cu privire la Raportul societăţii de audit pentru anul 2022.

4. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2023 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2022 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2023.

6. Cu privire la remunerația Consiliului B.C.„COMERŢBANK” S.A.

7. Cu privire la aprobarea modului de ținere a adunărilor generale în perioada 2023-2024.

8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală anuală a acţionarilor va fi întocmită la data de 20 martie 2023.

Materialele ordinii de zi ale adunării generale vor fi disponibile acţionarilor pentru cunoştinţă începând cu 12 aprilie 2023 până pe 26 aprilie 2023 (luni – vineri) între orele 1400 -1700 pe adresa B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of. 47. Informaţiile stabilite la art.55 alin.(3) din Legea nr. 1134/1997 vor fi publicate pe pagina web www.comertbank.md.

Înregistrarea acţionarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 27 aprilie 2023, începând cu orele 10.00 şi până la 10.45 la adresa Wipplingerstrasse 34, Top 173, A-1010 Wien, Austria, ACF Corporate Finance Consulting AG.

Pentru înregistrare şi participare la adunarea generală acţionarii vor avea la sine actul de identitate, iar reprezentanţii lor actul care confirmă împuternicirea. Acționarii pot informa societatea privind reprezentanții desemnați și împuternicirile lor prin remiterea informației respective la adresa sediului B.C. „COMERŢBANK”S.A., Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1 sau adresele electronice: secretary@comertbank.mdcmovila@comertbank.md.

Despre rezultatele votării acționarii vor fi informați prin publicarea avizului despre rezultatele și hotărârile primite de AGA, în modul stabilit de actele normative în vigoare.

         Comitetul de conducere B.C. „COMERŢBANK”S.A.