CONFORMITATE

BC ”COMERŢBANK” SA se aliniază celor mai bune practici bancare şi asigură implementarea Funcţiei de Conformitate în concordanţă cu prevederile documentului „Compliance and compliance function in banks”, emis de BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) în aprilie 2005 şi cu Regulamentul BNM privind cadrul de administrare a activitatii bancii aprobat prin HCE al BNM nr. 322 din 20.12.2018, cu modificarile ulterioare.

Funcţia de conformitate este una din elementele-cheie în structura de guvernanţă corporativă a băncii şi  este parte integrantă a guvernanţei, alături de funcţiile de gestiune a riscurilor şi de audit intern.

Funcţia de conformitate trebuie să asigure respectarea strictă de către BC ”COMERŢBANK” SA a actelor legislative, aşa ca Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017, Legea privind piaţa de capital, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, etc., precum şi altor acte normative, standarde, coduri, emise de organele abilitate şi nu în ultimul rând, respectarea actelor normative emise de bancă.

Conformitatea trebuie să asigure încrederea că informaţia financiară comunicată este clară, deplină şi veridică, prezentată în timp util şi că Banca îşi îndeplineşte toate obligaţiile asumate, inclusiv conformitatea cu legea. Eficienţa funcţiei de conformitate este garantată atunci, când pentru fiecare risc este stabilită o politică adecvată, proceduri de gestiune şi alte măsuri, precum şi atunci când acestea sunt corespunzător aplicate.

Documentul BCBS are stabilit un set de principii şi reguli privind funcţia de conformitate în bănci, care trebuie aplicate de fiecare bancă în parte în dependenţă de complexitatea structurii organizatorice, natura activităţilor desfăşurate şi profilul de risc. Ca urmare, BC ”COMERŢBANK” SA a stabilit drept componente ale funcţiei de conformitate următoarele arii: combaterea spălării banilor, FATCA, protecţia consumatorilor, gestiunea conflictului de interese, protecţia datelor cu caracter personal şi codul de etică, aplicabil angajaţilor băncii.