conflict de interese şi tranzacţii cu persoane afiliate

VIZIUNE GENERALĂ
asupra Politicii B.C. ”COMERŢBANK”S.A.  privind gestiunea conflictelor de interese

      

      Banca Comercială  ”COMERŢBANK” S.A., numită în continuare “Comerţbank”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, este o instituţie financiară înfiinţată în Republica Moldova, care acţionează în baza licenţei nr. A MMII 004498 din 29.01.2018 şi Legii nr. 202/06.10.2017 privind activitatea băncilor.

      art. 98 din Legea nr.202/06.10.2017 incumbă Comerţbank punerea în practică şi menţinerea unor măsuri eficiente şi rezonabile pentru a identifica, monitoriza şi administra conflictele de interese.

           

În vederea realizării acestei sarcini în Comerţbank este elaborată şi implementată Politica privind gestiunea conflictului de interese.

 

1. Politica Comerţbank privind conflictele de interese

Politica Comerţbank are drept obiective:

  1. de a permite identificarea conflictului de interese şi de a facilita gestiunea acestuia, precum şi de a întări convingerea părţilor interesate în procesul decizional al băncii, şi orientarea acestuia exclusiv spre realizarea misiunii declarate ;
  2. de a crea condiţii pentru analiza hotărârilor luate şi modernizarea procesului de luare a deciziilor în bancă;
  3. de a crea premise pentru formarea unei culturi corporative necesare identificării conflictelor de interese şi de a asigura o activitate transparentă;
  4. de a fortifica relaţiile cu părţile interesate.

2. Ce înţelege Comerţbank prin “conflict de interese”   

„Conflictul de interese” este înţeles ca situaţia în care o persoană, în virtutea poziţiei sale, ia o decizie în care are un interes personal sau situaţia când persoana are un interes personal, care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate.

În general „conflictul de interese”  apare atunci, când:

  1. persoana participă la luarea unei decizii – această condiție este îndeplinită atât atunci când decizia depinde exclusiv de voința angajatului în cauză, cât și atunci când acțiunea angajatului respectiv reprezintă doar o verigă din procesul de luare a deciziei. Condiția este îndeplinită și atunci când angajatul este parte a unui organism colectiv care decide prin vot, iar acesta participă la dezbateri și la vot;
  2. existența unui interes personal – acesta poate fi reprezentat de un beneficiu pe care persoana respectivă sau o persoană apropiată acestuia (rude de gradul I, II, soţul/soţia, etc.) îl obține ca urmare a deciziei luate. Beneficiul prin sine nu trebuie să fie numaidecât material sau financiar. Conflictul de interese poate apărea şi în cazul acţiunilor legale ale persoanei, apartenenţa acestuia la anumite asociaţii, grupuri sociale, interese de familie şi această apartenenţă, interese pot genera suspiciuni rezonabile că vor influenţa deciziile luate sau calitatea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. Activitățile comerciale  sau profesional anterioare, cu o vechime mai mică de 1 an și procesul de negociere în derulare cu alte entităţi a unei angajări la fel poate servi situaţie de conflict de interese.

În sensul prezentei politicilor interne ale Comerţbank „interesul personal” echivalează „interesului material” din Legea nr.202/2017.

 

3. Măsurile adoptate de Comerţbank în efortul de a gestiona conflictele identificate se încadrează, în general, într-una dintre următoarele categorii:

 

Reglementarea procesului de gestiune a conflictului de interese:  

Comerţbank a adoptat reglementări interne cu scopul de a preveni apariţia conflictelor de interese, respectiv, de a gestiona aceste conflicte de interese odată ce ele au fost identificate. Aceste reglementări vor fi revizuite de către Comerţbank în cadrul proceselor sale uzuale de monitorizare şi revizuire.

 

Bariere informaţionale: 

Comerţbank a creat proceduri de control intern şi prevenire a circuitului de informaţii pe intern, aplicabile atunci când interesele clienţilor sau unor categorii de clienţi ai Comerţbank pot intra în contradicţie cu propriile interese ale Comerţbank.

 

Supravegherea separată şi separarea funcţiilor:

Acolo unde este cazul, Comerţbank a luat măsuri pentru supravegherea separată a persoanelor care îndeplinesc anumite atribuţii în legătură cu clienţii, ale căror interese se pot afla în conflict sau în cazurile în care interesele clienţilor se pot afla în conflict cu interesele Comerţbank şi a luat măsuri pentru a preveni implicarea simultana sau succesivă a unei persoane relevante în servicii sau activităţi distincte, în cazul în care o asemenea implicare ar putea prejudicia gestiunea adecvată a conflictelor de interese.

 

Informarea clienţilor: 

În cazul în care nu exista nici o altă metodă de administrare a conflictului sau, în cazul în care în opinia Comerţbank măsurile adoptate nu protejează în mod suficient interesele clienţilor, conflictul de interese va fi prezentat clienţilor pentru a permite acestora adoptarea unei decizii în cunoștință de cauză în ceea ce priveşte continuarea colaborării cu Comerţbank în respectiva situaţie.

 

Refuzul de a acţiona:

În cazul în care Comerţbank consideră că nu poate soluţiona conflictul de interese în orice alt mod, aceasta poate refuza să acţioneze pentru un client şi va informa clientul în consecinţă.

Persoanele interesate care doresc să obţină detalii suplimentare referitoare la Politica Comerţbank privind gestiunea conflictului de interese sunt rugaţi să contacteze Comerţbank pentru informaţii suplimentare.

 

Comitetul de conducere

B.C. „COMERŢBANK”S.A.

20.05.2021

 

  EXTRAS ANI PRIVIND​ TRANZACTII PERS. AFILIATE