Credits
Information on conditions for issuing credits
Сredit PARTENER
The special program
Working capital loans
Investment loans
Overdraft
The program USAID
ODIMM
FIDA - VII
Livada Moldovei
Special programs for young entrepreneurs
Credits

Creditele - reprezintă mijloace baneşti, acordate de catre BC "COMERŢBANK" S.A. clienţilor săi, cu titlu rambursabil, conditionate atît de utilizarea eficientă şi conform destinaţiei, cît şi de plata unei dobinzi.

 

Cine poate beneficia de credite la BC "COMERŢBANK" S.A.

 • Clienţi corporativi;
 • Clienţi, reprezentanţi ai business-ului mic şi mijlociu, care desfăşoară activitatea economică;
 • Persoane fizice.

 

Principalele produse de credit, acordate de către BC "COMERŢBANK" S.A.:

 • Linii de credit revolving pentru majorarea capitalului circulant şi extinderea activităţii economice;
 • Linii de credit pentru executarea lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie;
 • Credite pentru procurarea utilajelor;
 • Credite pentru procurarea automobilelor;
 • Credite pentru procurarea imobilului;
 • Credite de consum;
 • Garanţii.

 

Etapele accesării unui credit:

 • Contactarea reprezentantului Băncii din subdiviziunea de creditare;
 • Întocmirea dosarului de credit şi evaluarea garanţiilor propuse;
 • Analiza solvabilităţii, capacităţii de rambursare şi suficienţei asigurării creditului în baza documentelor, prezentate la Bancă de către Debitorul potenţial;
 • Aprobarea în ordinea stabilită a cererii de credit;
 • Perfectarea în ordinea stabilită de către Bancă şi conform legislaţiei în vigoare a contractelor de credit şi de asigurare a creditului;
 • Eliberarea creditului.

Credite acordate persoanelor juridice

 

Cerinţe minime faţă de Debitorii potenţiali:

 • Activitate economică curentă;
 • Bilanţ lichid şi activitate rentabilă (de regulă);
 • Lipsa la momentul depunerii cererii de credit a datoriilor faţă de bugetul de stat şi faţă de Bancă;
 • Istorie de credit pozitivă;
 • Debitorul potenţial trebuie să fie sau să devină clientul Băncii.

 

Tipuri de credite, acordate persoanelor juridice:


*Suma creditului depinde de necesităţile debitorului, starea sa financiară, dimensiunea afecerii, costul proectului creditat, precum şi de valoarea asigurării. 

**Rata dobânzii la credit indicată se consideră de bază şi poate fi schimbată (mărită sau micşorată) în dependentă de structura operaţiei de credit, tipul gajului, evaluarea gradului de risc, starea financiară a debitorului şi alte circumstanţe.

Măsură de rată dobânzii aferente creditelor existente poate fi revizuită de Bancă în mod unilateral , în cazul de schimbare dinamicii de pe piaţa monetară, inflatiei sau sub influenţă de alte factori.Atunci Bancă este obligat să notifice Debitorul nu mai târziu de zece zile. 
Tarifele la serviciile de creditare, prestate persoanelor juridice, sunt prezentate in compartimentul TARIFE

 

Lista documentelor, prezentate de Debitorul potenţial la solicitarea unui credit de la BC"COMERŢBANK' S.A. (persoane juridice şi întreprinderi individuale)

Debitorul potenţial va prezenta la Bancă documentele în original.

 

La discreţia Băncii o parte din documente vor rămâne la Bancă până la rambursarea completă a creditului şi a altor datorii aferente. Alte documente vor fi întoarse Debitorului potenţial, dar înlocuite cu copia autentificată cu ştampila udă şi semnătura Debitorului potenţial. (Acestă cerinţă va fi actuală şi cu referire la documentele, prezentate de Debitor la Bancă pe parcursul rambursării creditului).

 

I. Înformaţie generală privind Debitorul potenţial

Denumirea documentului:

 • Cerere privind solicitarea creditului (modelul Băncii);
 • Copia buletinului de identitate a conducătorului, a contabilului – şef şi a fondatorilor întreprinderii.

 

II. Caracteristici organizatorico-juridice

Denumirea documentului:

 • Certificatul nou al întreprinderii;
 • Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor privind conducătorul, fondatorii, cotele deţinute şi tipurile de activitate;
 • Extras din Registrul Acţionarilor (Societatea pe Acţiuni);
 • Procesul-verbal de alegere a membrilor Consiliului (pentru Societăţi pe Acţiuni în cazul, în care Consiliul este organul decisiv în solicitarea creditului) .

 

Denumirea documentului:

 • Procura pentru reprezentanţii împuterniciţi ai întreprinderii sau fondatori, autentificată la notar;
 • Ordin privind numirea în funcţie a contabilului – şef;
 • Debitorul potenţial – Întreprindere Mixtă (SRL):
  • fondatorii nerezidenţi (personae fizice): copia paşaportului;
  • fondatorii nerezidenţi (perosoane juridice):
   • documente de constituire;
   • extras din Registrul Întreprinderii din ţara de origine privind administratorii, fondatorii şi adresa juridică;
   • decizia privind împuternicirea administratorului de a lua decizii în RM, în cazul în care îmăputernicitul este însuşi administratorul, sau autentificată notarial, dacă împuternicitul nu este administratorul ;
   • procesul verbal privind aprobarea condiţiilor:
    • contractului de credit: suma creditului, destinaţia creditului, durata creditului, rata dobânzii, asigurarea: gaj; cedarea mijloacelor băneşti din conturile Debitorului potenţial; alte forme de asigurare;
    • contractului de gaj (gaj – proprietatea Debitorului potenţial):
     • valoarea de piaţă;
     • valoarea de gaj;
     • Valoarea de înlocuire;
     • obligaţiunea garantată: contractul de credit__________, suma creditului:____, data scadenţei creditului____, debitorul____ ;
   • Cerere de deschidere a contului de credit;
   • Certificat privind existenţa / lipsa datoriilor faţă de Bugetul de stat şi Fondul social;
   • Certificat de la MAI al RM privind antecedentele penale şi informaţia privind urmărirea penală referitoare la conducătorul şi contabilul – şef (după caz);
   • Licenţe, autorizaţii privind dreptul de activitate curentă şi privind activitatea în cadrul proiectului creditat (după caz);

 

Documente suplimentare, dacă destinaţia creditului este:

a) Construcţie:

 • Autorizaţie de construcţie;
 • Proiectul aprobat al construcţiei, cu indicarea costului de deviz al construcţiei;

b) Reparaţie capitală sau reconstrucţie:

 • Document de proprietate (sau de arendă) asupra imobilului, destinat pentru reparaţie;
 • Devizul de cheltuieli al reparaţiei sau reconstrucţiei;

c) Procurarea imobilului:

 • Precontract sau contract de vânzare-cumpărare sau alte argumente documentare.

 

III. Documente privind performanţa economico-financiară a Debitorului potenţial

Denumirea documentului:

 • Rapoarte financiare, perfectate la finele ultimului an de gestiune şi privind trimestrele anului curent cu anexe:
  • Bilanţul contabil cu anexe: descifrarea datoriilor de debitor, de creditor şi a mijloacelor fixe;
  • Raportul privind rezultatele financiare;
  • Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti;
  • Raport statistic (trimestrial) nr. 5-C;
  • Borderoul cu solduri şi rotaţii în conturile contabile (trimestrial, sau lunar, după caz);
 • În cazul existenţei pierderilor – nota informativă privind cauzele acestora;
 • Rotaţii din conturile deschise în alte bănci;
 • Informaţia privind proiectul creditat (formatul Băncii);
 • Contracte privind obligaţiunile de arendă, cele ce se referă la activitatea de producere/acordare de servicii, sau contracte de proprietate asupra încăperilor de producere (după caz).

 

IV. Informaţie privind planificarea activităţii economico-financiare

Denumirea documentului:

 • Bisne ss -plan sau Argumentarea tehnico-economică a proiectului creditat;
 • Graficul de rambursare a creditului;
 • Contract e care confirmă utilizarea creditului conform destinaţiei şi alte contracte, încheiate cu furnizori, beneficiari, parteneri, inclusiv privind proiectul creditat.

 

V. Asigurarea creditului

Denumirea documentului:

 • Document e ce confirmă dreptul de proprietate asupra averii gajate:

   

VI. Dacă Debitorul gajist potenţial este o terţă persoană juridică se vor prezenta auxiliar următoarele documente:

 

VII. Debitorul gajist potenţial – Întreprindere Mixtă (SRL):

a) Imobil:

 • B.I. al proprietarilor – persoane fizice;
 • Extras din Registrul bunurilor imobile şi toate documentele enumerate în compartimentul "Temeiulînscrierii";
 • Cartea de imobil sau de inventariere;
 • Acordul organului de tutelă şi curatelă la gajarea imobilului, dacă au participat la privatizarecopii minori;
 • Document de proprietate asupra pământului sau de transmitere în gaj a dreptului de posesieasupra pământului;
 • Evaluarea costului de piaţă şi de înlocuire a imobilului de către un expert autorizat;
 • Poliţa de asigurare a imobilului în folosul băncii;
 • Certificat de la Organele Fiscale privind plata impozitului pe imobil (Debitor gajist - persoană fizică),sau lipsa / existenţa datoriilor faţă de Stat (Debitor gajist - persoană juridică);

b) Mijloace de transport:

 • Certificat de la Departamentul Tehnologii Informaţionale privind lipsa interdicţiilor;
 • Copia certificatului de înmatriculare a mijloacelor de transport;
 • Confirmarea reviziei tehnice;
 • Certificatul de asigurare a mijlocului de transport în beneficiul Băncii (după caz);
 • Evaluarea costului de piaţă de către un expert autorizat (după caz);

c) Mărfuri, materiale, utilaj:

 • Lista, cu indicarea cantităţii, numărului, volumului, etc. , preţului, costului de bilanţ, anulfabricării;
 • Documente ce confirmă dreptul de proprietate (facturi, acte de primire-predare, etc.);
 • Documente ce confirmă termenele de garanţie, pe păstrare, de validitate;
 • Pentru bunurile importate: declaraţii vamale, invoisuri;
 • Certificate de conformitate, de calitate;
 • Evaluarea costului de piaţă de către un expert autorizat (după caz);
 • Copia B.I. a conducătorului, contabilului – şef şi a fondatorilor;
 • Certificatul nou al întreprinderii;
 • Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi Organizaţiilor privind conducătorul şi fondatorii şi cotele deţinatoare la data curentă;
 • Extras din Registrul Acţionarilor (Societate pe Acţiuni);
 • Procura pentru reprezentantii împuterniciti ai întreprinderii sau fondatori, autentificată la notar;
 • Procesul-verbal de alegere a membrilor Consiliului (pentru Societăţi pe Acţiuni în cazul în care Consiliul este organul decisiv de solicitare a creditului);
 • Ordin privind numirea în funcţie a contabilului – şef;
 • fondatorii nerezidenţi (personae fizice): c opia paşaportului;
  • fondatorii nerezidenţi (perosoane juridice):
   • documente de constituire;
   • extras din Registrul Întreprinderilor din ţara de origine privind administratorii,fondatorii şi adresa juridică;
   • decizia privind împuternicirea administratorului de a lua decizie în RM,sau autentificată notarial, dacă împuternicitul nu este administratorul;
   • procesul verbal privind aprobarea condiţiilor:
    • contractul de gaj (gaj – proprietatea Debitorului gajist potenţial):
     • valoarea de piaţă: _____;
     • valoarea de gaj: _____;
     • valoarea de înlocuire ____;
     • obligaţiunea garantată: contractul de credit ___, suma creditului:_____, data scadenţei creditului ____;
     • Debitorul _________;
     • Certificat privind existenţa / lipsa datoriilor faţă de Bugetul de stat (local) şi Fondul social;
     • Bilanţul contabil la ultima dată de gestiune;
     • Fidejusiune: Copia unui document ce confirmă dreptul de proprietate asupra unui imobil, auto etc.

Remarcă: 
1.Banca poate solicita de la Debitorul potenţial orice document necesarprivind creditul solicitat; 
2.În funcţie de destinaţia creditului, de forma de organizare juridică a Debitoruluipotenţial, de asigurare a creditului, pentru fiecare Debitor potenţial Banca vaperfecta individual lista de documente, prezentate la solicitarea unui credit.

 

Telefon de contact: (+373 22) 839806, 839730 fax: (+373 22) 839840