FACILITATEA DE CREDITARE A TINERILOR - ”CREDIT CU PORŢIUNE DE GRANT”

 

Facilitatea de Creditare a Tinerilor, stadia a 2-a  (FCT2) – a fost lansat în scopul promovării și încurajării tinerilor antreprenori, creării de noi locuri de muncă și acordării sprijinului suplimentar tinerilor prin reducerea dobânzilor la creditele investiționale contractate în cadrul Liniilor de credit, administrate de I.P. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE) prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante intermediare (BANCA, bănci locale).

 Sursele de finanțare ale Programului FCT2 sunt mijloacele circulante ale liniilor de credit investiționale finanțate din împrumuturi externe de stat pentru dezvoltare și recreditate întreprinderilor sectorului real prin intermediul I.P. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE) și a Instituțiilor Financiare Partenere (BANCA) eligibile, care își asumă toate riscurile de credit.

Condiții de finanțare în cadrul proiectului „CREDIT CU PORŢIUNE DE GRANT”:

Unitate responsabilă

ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antrepronoriatului (fosta ODIMM)) / BANCA / OGP AE (Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă din cadrul Ministerului Finanțelor)

Valuta sub-împrumutului

MDL

Suma sub-împrumutului pe proiect individual

max. 1 760 000 MDL, din care: 15% porțiunea de grant - max. 264 000 MDL, acordat de ODA și 85% porțiiunea de credit - max. 1 496 000 MDL, acordată de OGP AE disponibile din resursele liniilor de credit revolving RISP 1, RISP 2, PAC 2, FIDA 1

Contribuția proprie a beneficiarului

conform condițiilor proiectului (OGP AE) și/sau politicii de creditare a BANCA

Termenul sub-împrumutului

max. 5 ani

Perioada de grație

conform condițiilor proiectului (OGP AE) și/sau policii de creditare a BANCA

Rata dobânzii, comisioane

9% anual fixă, formată din marja băncii intermediare adăugată la rata de recreditare pentru beneficiarii finali (6%, se stabilește de Consiliu de Supraveghere al OGP AE), iar comisioanele băncii (comision de aprobare si decontare (comision de acordare)) nu vor depăşi 0,5%

Proiecte eligibile

→ porţiunea de grant: – procurarea imobilizărilor corporale; procurarea imobilizărilor necorporale în limitele a 30% din valoarea porțiunii de grant

→ porţiunea de credit: – procurarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv a capitalului circulant necesar pentru implementarea activităţilor proiectului tinerilor în conformitate cu condițiile liniei de credit FCT II.

Beneficiari eligibili

Intreprinderi mici și mijlocii conf. Legea nr.179/2016 - Î.M.M.: cifra de afaceri (venitul din vânzări) < 50 mln. MDL, nr. salariați < 250, active < 50 mln. MDL);

→ desfasoara activitate pe teritoriu RM;

→ fondatorul întreprinderii are vârsta cuprinsă între 18-35 de ani inclusiv, cetăţean al Republicii Moldova, deţine cel puţin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii

Teritoriul eligibil

Toate regiunile RM

 

 

 

 

 

 

 

Activități neeligibile

Pentru portiunea de Grant și Credit:

1) întreprinderile care dețin o poziție dominantă pe piață, fapt constatat de autoritatea competentă;
2) întreprinderile în al căror capital social cota membrului fondator care nu este întreprindere micro, mică și mijlocie depășește 25%, cu excepție organizațiilor necomerciale;
3) întreprinderile importatoare de mărfuri supuse accizului;
4) companiile fiduciare şi companiile de asigurare;
5) organismele de plasament colectiv în valori mobiliare;
6) instituțiile financiare;
7) organizațiile de creditare nebancară, asociațiile de economii şi împrumut;
8) întreprinderile de schimb valutar şi lombardurile;
9) întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc;
10) fondurile nestatale de pensii;
11) întreprinderile la care controlul de stat a evidențiat încălcări ale legislației.
12) Întreprinderi care desfășoară activități în domeniul comerțului

Suplimentar pu Portiunea de Credit se includ activitățile neeligibile conform condițiilor liniei de credit din care se va acorda finanțare, inclusiv:

→ activităţile de intermediere financiară şi asigurări, casele de amanet;

→ tranzacţiile imobiliare, activităţile de consultanţă juridică;

→ activităţile de jocuri de noroc şi pariuri;

→ comercializarea de armament;

→ activităţile din domeniul comerţului cu ridicata şi amănuntul;

→ activităţile de producere sau comercializare a tutunului şi a băuturilor alcoolice (cu excepţia vinului şi a berii).

Cheltuieli neeligibile

Pentru portiunea de Grant:

→ costuri de bunuri şi servicii ori cota-parte a acestora acoperite de alte programe/proiecte de asistenţă şi/sau subvenţii de stat, inclusiv contribuţia proprie;

→  pierderi la schimb valutar;

→ datorii din perioadele precedente de activitate a beneficiarului;

→  costuri suportate înainte de depunerea formularului la componenta II;

→  achiziţionarea echipamentului de mâna a doua;

→ finanţarea costurilor de leasing, credit, inclusiv dobânzile şi comisioanele aferente acestora;

→ cheltuieli TVA;

→ impozite şi taxe;

→ servicii de transport;

→ ambalare şi punerea în funcţiune a utilajelor/echipamentelor procurate;

→ cheltuieli de remunerare a personalului;

→ plăţi efectuate în numerar;

→ costuri de arendă sau de locaţiune a spaţiilor/oficiilor/terenurilor necesare activităţii;

→ consumabile şi cheltuieli administrative;

→ bunuri imobile;

→ tehnică agricolă eligibilă pentru subvenţionare din contul Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural;

→ finanțarea retroactivă nu se permite.

Pentru portiunea de Credit se includ cheltuielile neeligibile conform condițiilor liniei de credit din care se va acorda finanțare

Mecanismul de acordare a resurselor

1) Beneficiarul solicită de la ODA evaluarea eligibilității/ aprobarea proiectului 

2) În cazul în care proiectul este eligibil Beneficiarul se adresează la BANCA pentru evaluare

3) în cazul răspunsului pozitiv BANCA transmite simultan pachete de documente corespunzatoare - la ODA și la OGP AE

4) OGP AE aproba porțiunea de credit după primirea scrisorii de aprobare a porțiunii de grant de la ODA

 

Datele de contact ale Sucursalelor noastre:

  • Sucursala nr. 1 – Chişinău, str. Kiev, 16/1, tel.: (+373) 22 835 774
  • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel.: (+373) 231 800 24, 231 800 25
  • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Ismail, 98/4, tel .: (+373 ) 22 835 836 , 22 835 833
  • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str.Independenţei, 1/1, tel.: (+373) 22 839 762, 22 839 747

Data ultimei actualizării – 30.08.2022