Informaţia privind sistemul de garantare a depozitelor

Banca Comercială "COMERŢBANK"S.A., în conformitate cu stipulaţiile p. 11 al Regulamentului privind informarea deponenţilor de către băncile licen ţiate referitor la garantarea depozitelor aprobat prin Hotărârea Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr.25/1 din 25.03.2005 şi p. 9 al Regulamentului privind informarea deponenţilor de către BC"COMERŢBANK"S.A. referitor la garantarea depozitelor Vă comunică informaţia despre garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar după cum urmează:

 

1. Informaţii generale privind garantarea depozitelor.

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare - Fond) garantează, în condiţiile şi stabilite de Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (în continuare - Lege), depozitele în monedă naţională şi în valută străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile autorizate.

Sediul Fondului: bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, MD-2004, mun.Chişinău, Republica Moldova. 
Telefon pentru relaţii: + (373 22) 29-60-51. 
E-mail: info@fgdsb.md . 
Adresa paginii Web: www.fgdsb.md

 

2. Tipuri de depozite garantate şi negarantate

Fondul garantează depozitele ce au forma unui sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare, ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi cele ce au forma unei datorii către o persoană fizică, repzentată printr-un titlu de creanţă emis de bancă. Informaţiile privind tipurile de depozite (operaţiuni bancare) garantate se găsesc în materialele destinate informării publicului despre serviciile acordate de către bancă.

Nu sunt considerate depozite, soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului.

 

Nu sunt garantate următoarele depozite:

a) depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii;

b) depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al băncii (definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor);

c) depozitele foștilor deținători de dețineri în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 sau art. 52 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;

d) depozitele persoanelor juridice, controlul asupra cărora este deținut de persoanele specificate la lit. a), b) și c) din prezentul capitol;

e) depozitele plasate de către alte bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate comparabilă cu banca, în nume și cont propriu;

f) depozitele soților și rudelor de gradul întîi și al doilea ale persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul capitol;

g) depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la lit. a), b) și c) din prezentul capitol;

h) depozitele plasate de către organizațiile de creditare nebancară, inclusiv companiile de leasing și organizațiile de creditare ipotecară;

i) depozitele plasate de către asociațiile de economii și împrumut și asociații centrale;

j) depozitele plasate de către companiile de asigurare;

k) depozitele plasate de către societățile de investiții;

l) depozitele declarate ilicite prin hotărîre judecătorească. Fondul suspendă onorarea depozitelor persoanelor cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea depunerilor, iar hotărârea judecătorească nu a devenit definitivă;

m) depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor; 

n) titlurile de creanță la purtător;

o) toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale băncii.

Depozitele persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător nu cad sub incidenţa Legii.

 

3. Nivelul plafonului de garantare

Plafonul de garantare - mărime absolută garantată a depozitelor unui deponent într-o bancă.

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 50 000 lei moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la bancă.

 

4. Modul de calculare a sumei garantate

Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobânzilor datorate şi neplătite la data constatării indisponibilităţii depozitelor.

Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului, mărimea obligaţiei băncii faţă de acesta se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate şi neplătite, faţă de bancă.

În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deţinător, stipulată în contract, se ia în considerare la calcularea mărimii obligaţiei băncii în funcţie de plafonul de garantare prevăzut la pct.3 din prezentele informaţii. În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de deposit, depozitul comun se împarte egal între deponenţi.

Echivalentul în lei al depozitelor în valută străină se determină reieşind din cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă la data constatării indisponibilităţii depozitelor.

Notă: 
1. Lichidatorul – persoana numită de către Banca Naţională a Moldovei, care are atribuţii depline şi exclusive de a conduce, a gestiona şi a controla banca, în cadrul procesului de lichidare a băncii în legătură cu insolvabilitatea. 
2. Depozit comun – depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau a mai multor persoane care au constituit depozitul.

5. Plata compensaţiilor

Fondul poate mandata (împuternici) una sau mai multe bănci să plătească depozitele garantate.

Plata depozitelor garantate începe în cel mult 7 zile de la data recepţionării de la Lichidator a Listei creanţelor aferente depozitelor garantate, conform art.20 alin.(1) din Lege. În circumstanţe excepţionale şi în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 30 de zile termenul menţionat.

Fondul nu poate invoca limitele de timp menţionate pentru a nu garanta depozitul unui deponent care nu a fost capabil să solicite la timp garanţia.

Notă: 
Lichidatorul transmite Fondului Lista creanţelor aferente depozitelor garantate în termen de 5 zile de la data de retragere a licenţei băncii conform Legii instituţiilor financiare.

 

6. Încasarea compensaţiilor

Încasarea compensaţiei se face de către titularii de depozite. Compensarea plăţii depozitelor deschise în favoarea unei persoane minore se efectuează către părinţii, adoptatorii sau tutorii/curatorii acestuia.

Plata depozitelor garantate poate fi efectuată şi altor persoane în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moştenitor etc.).

În situaţia în care mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent este mai mică decât nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu mărimea obligaţiei băncii.

În cazul în care mărimea obligaţiei este mai mare decât nivelul plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu nivelul plafonului de garantare.

 

7. Informarea deponenţilor

În situaţia în care depozitele devin indisponibile, adică nu pot fi restituite de banca faţă de care s-a intentat proces de lichidare în legătură cu insolvabilitatea, Fondul publică în subdiviziunile ei separate şi în cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională o informaţie privind plata depozitului indisponibil, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condiţiile şi formalităţile necesare obţinerii depozitelor garantate.